BOYKOTA   DESTEK   OLALIM

echo '
B O Y K O T   Ü R Ü N L E R I
'; echo'

 

 

 

 

 

 

ALLAH'ým! Ümmetin suskunluðunu Sana þikayet ediyorum!

Ben ki kocamýþ bir yaþlýyým. Kurumuþ iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah!..
Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de deðilim!..
Ben ki saçlarý aðarmýþ, ömrünün son demlerinde, türlü hastalýklarýn yýktýðý ve üzerinde zamanýn belalarýnýn estiði biriyim!..
                   Tek isteðim benim gibi, Müslümanlarýn zaaf ve aczinden müteessir olanlarýn yazmasýdýr!..


Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helak olmuþ ölüler!..

Hâlâ kalpleriniz sýzlamýyor mu, baþýmýza gelen bu acý felaketler karþýsýnda?..
Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok,ALLAH için ve ümmetin namusu için kýzacak?..
Þerefli direniþçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karþý duracak!..
Bu ümmet utanmaz mý, þerefi çiðnenirken? ..Siyonist katilleri ve uluslararasý iþbirlikçilerini görmezden gelirken!..
Omuzlarýmýza el verecek ve göz yaþlarýmýzý silecek bir bakýþ!..
Bu ümmetin kurumlarý, sivil güçleri, partileri, teþkilatlarý ve bariz þahsiyetleri,ALLAH için kýzmaz mý!? Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye;
Ey RABBimiz! Gücümüzü topla, zaafýmýzý gider ve mümin kullarýna yardým et! diye çaðýramaz mý!?..
Buna da mý gücünüz yetmiyor!?..
Yakýnda bizim büyük ölümlerimizi duyacaksýnýz, o zaman alýnlarýmýzda þu yazýlacak:
Bizler direndik! Ýleri atýldýk ve kaçmadýk!..
Ve bizimle birlikte çocuklarýmýz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz ve gençlerimiz ölecek!..
Onlarý, bu suspus ve bön ümmete yakýt yapacaðýz!..
Bizden, teslim olmamýzý ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin!..
Çünkü biz, bunu yapsak da öleceðimizi biliyoruz. Býrakýn savaþçý onuruyla ölelim!..
Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiðince, öcümüzü sizden her biri boynuna taksýn!..
Dilerseniz bize acýyarak ölümümüzü izleyin! ..

Temennimiz, ALLAH'ýn, emaneti savsaklayan herkesten kýsas almasýdýr!..
Umarýz bizim aleyhimize olmazsýnýz! ALLAH aþkýna, bari aleyhimize olmayýn!..
Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halklarý!..
ALLAH'ým! Sana þikayette bulunuyorum Sana þikayette bulunuyorum..
Sana þikayette bulunuyorum..
Gücümün azlýðýný, imkanýmýn yetersizliðini ve insanlara karþý zaafýmý sana þikayet ediyorum..


Þehid Þeyh Ammed Yasin

Aðlayamayan,
anlayamayan,
içini kanatamayan,
yumruðunu sýkamayan insandan, 
ALLAH'ýn Kur'anda "belhüm adal-Hayvandan aþaðý"

diye andýðý iki ayaklýlardan....

iðreniyorum!

(17 Mart 1980) N.F.Kýsakürek

 

 

www.ilminadresi.com

www.kurankursumezunlari.com

 

 

 

 

Foruma Geçiþ Ýçin Týklayýn

 

 


 

şirinevler escort mecidiyekoy escort

bodrum escort

kayseri universiteli escort